Vertical antenna GP-5, GP-7


Typ anteny Type of antenna GP-5 GP-7
Pasma [MHz] Bands [MHz] 50,28,24,21,18,14 50,28,24,21,18,14,7
Dlugosc elektryczna
[Lambda]
Electrical lenght
[Lambda]
1/2 1/2
Maks zysk [dB] Max gain [dB] 3 3
Szerokosc pasma dla
VSWR 2:1 [KHz]
Bandwidth for
VSWR 2:1[KHz]
Moc maksymalna
SSB/CW [Watow]
Max power
SSB/CW [Watts]
1000/500 1000/500
Kat promieniowania
pionowego [st]
Emission horizontal
radius [st]
16 16
Kat promieniowania
poziomego [st]
Emission horizontal
radius [st]
360 360
Zmiana opasma Band change auto auto
Dlugosc promiennika [m] Lenth [m] 5,20 7,10
Min. wysokosc masztu [m] Min. height of mast [m] 3 3
Przeciwwagi elastyczne [sztuk] Elastic steel radials [pieces] 7 7
Material Material 60 05AT6 60 05AT6
Waga [kg] Weight [kg] 7,8 8,0

Minimalna wysokość masztu przy montażu na dachu [Min. Antenna height over the building (roof)]: 2,8 m
Minimalna wysokość masztu przy montażu na ziemi [Min. Antenna height in (open space) over the ground]: 4,5 m
Promiennik anteny nie wymaga odciągów dla wiatru.
Antenna beam does not require guy wires for wind.

Related links: